communicatie

De vraag dringt zich op. Welke effecten heeft de corona-crisis op de uitgaven van de gemeente? Welke consequenties heeft dat op het lopende beleid? Wat betekent dit voor de mensen, voor hun dagelijks bestaan? Moeten de kaders worden veranderd, vernieuwd?  

En hoe kom je daar achter? 

Communiceren

De letterlijke betekenis van communiceren is gemeenschappelijk maken. Premier Rutte heeft met zijn aankondigingen van de maatregelen ingezet op het gemeenschappelijk maken van het probleem, van de oplossingen en van onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Wat de premier kan, kan jij ook!

Normaal gesproken is deze tijd het moment om je als raadslid voor te bereiden op de aankomende kadernota. De jaarstukken zijn door college vastgesteld. De 1e kwartaalrapportage is ook onderweg naar de raad. Het beleid is volop in uitvoering. Het is tijd om je te laten informeren over de stand van zaken van jouw prioriteiten. Daarbij betrek je de samenleving.

 

Ten gevolge van de coronamaatregelen, ligt een gesprek op de markt, een ledenvergadering, een uitnodiging om bij de fractievergadering te zijn of een face to face spreekuur niet voor de hand. Gelukkig zijn er alternatieven om toch samen met inwoners, organisaties en/of je eigen achterban je mening te vormen.

 

We hebben 6 stappen voor je op een rij gezet. De eerste drie gaan over de keuzes die je kunt maken. De laatste drie stappen helpen je het communicatieproces in te richten. Succes gegarandeerd!

 

1. Je kunt bij de inwoners van jouw gemeente ophalen wat zij vinden

 

Bijvoorbeeld door de volgende vraag te stellen: Wat is volgens jou het allergrootste probleem dat in 2021 moet worden opgelost?

 

Deze vraag kun je stellen via de communicatiekanalen die je toch al gebruikt: facebook, twitter of een persbericht. Deze vraag levert je misschien veel leuke reacties op.

Het nadeel van deze vraag is, dat het antwoord helemaal niet hoeft te passen in de mogelijkheden die er zijn. Misschien heeft de gemeente er niet eens een oplossing voor, is het geen taak van de gemeente of denk je er als politieke partij heel anders over. Het risico is dat je een uitkomst krijgt, waar je niets mee kunt.

 

2. Je kunt bij de inwoners van jouw gemeente ophalen wat zij van een bepaald issue vinden

 

Kijk of er een onderwerp in je verkiezingsprogramma staat dat zich hiervoor leent en dat juist nu extra aandacht kan krijgen. Of bedenk antwoorden op de problemen waarvoor je je gesteld ziet en peil het draagvlak. Natuurlijk kijk je vooraf of deze oplossingen realistisch zijn. Vraag geen mening over een oplossing die niet haalbaar is.

 

Stel de vragen aan de inwoners bijvoorbeeld in de vorm van een enquête via de communicatiekanalen die je toch al gebruikt. Hieronder is een mogelijk issue uitgewerkt in een korte vragenlijst:

 

“De coronacrisis kost veel geld. Ook in de gemeenten moeten we de begroting bijstellen. Het nieuwe normaal stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Wij vinden dat de openbare ruimte moet worden aangepast. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Als u mag kiezen, wat is dan volgens u het allerbelangrijkst? En wat vindt u het minst belangrijk?

- terrassen groter maken

- fietspaden verbreden

- voetgangerspaden verbreden

- meer ruimte voor parken”

 

3. Je kunt bij een specifieke groep inwoners ophalen welk probleem zij vinden dat moet worden opgelost

 

Als je je toch al richtte op een specifieke doelgroep, richt je daar dan nu ook op. Het versterkt je relatie met je doelgroep als je hen actief laat meedenken. Een interactieve vorm is daarvoor heel geschikt, zelfs in coronatijd.

 

Organiseer bijvoorbeeld een online bijeenkomst voor deze groep mensen. Nodig in ieder geval de belangrijkste vertegenwoordigers uit. Neem barrières weg door alternatieven aan te bieden: vervangers toestaan, bellen of mailen.

Je kunt ook een specifiek (beeld)spreekuur instellen.

 

4. Doe verslag van al je activiteiten

 

Om veel mensen te bereiken is het belangrijk vaak te herhalen waar je mee bezig bent. Minstens 7 keer, zeggen experts. Dan associëren mensen jou pas met het issue waar je over communiceert. Dit zijn goede momenten om te communiceren:

  1. Kondig je vragen aan.
  2. Doe verslag van de raadsvergadering.
  3. Doe een tweede oproep.
  4. Vertel hoeveel reacties er binnen zijn.
  5. Geef een inkijkje in de reacties.
  6. Maak een samenvatting van de reacties.
  7. Vertel wat jullie afwegingspunten zijn bij het ‘meenemen’ van de reacties.
  8. Deel het standpunt mee met de argumenten – en vraag opnieuw om reacties.
  9. Kondig de raadsvergadering aan

 

5. Deel het hele proces met je partij(leden) in verband met de komende verkiezingen

 

In 2021 gaan de politieke partijen voorbereidingen treffen voor de bestuursperiode van 2022-2026. De gevolgen van de coronacrisis zullen lange tijd doorwerken in de beleidsaanpassingen. Het is belangrijk dat jouw partij gaat nadenken over de lange termijn agenda.

 

Het onderwerp kan een plek krijgen in het nieuwe verkiezingsprogramma. Onder de partijleden zijn vast mensen die willen helpen met het verspreiden, het onderhouden van contact, het aanleveren van kennis en ervaring, het organiseren van een bijeenkomst etc.

 

6. Blijf communiceren over de stand van zaken van jouw prioriteit

 

Kies je kanalen, kies je onderwerpen en/of kies je doelgroep. Herhaal je boodschap, blijf vragen om input. Zo blijf je ‘in gesprek’ met de samenleving.

 

Door steeds te communiceren over één issue gaan inwoners de kwestie koppelen aan jouw partij. Je hebt het onderwerp gemeenschappelijk gemaakt.

 

Communiceren is iets gemeenschappelijk maken. Als de inwoners in jouw gemeente weten met welk onderwerp jij je vooral bezighoudt, dan weten ze je te vinden als ze iets aan de orde willen stellen. Dat is het moment dat de dialoog ontstaat, omdat je hen daadwerkelijk betrekt.

 

Om iets voor elkaar te krijgen in de politiek, is het ook van belang draagvlak te krijgen bij andere fracties in de gemeenteraad. Hou tijdens het hiervoor geschetste proces de reacties van je collega-raadsleden in de gaten. Zijn ze positief, dan heb je waarschijnlijk medestanders. Zijn er negatieve geluiden, kijk dan waar de bezwaren in zitten. Verzamel argumenten om de bezwaren te pareren, of zoek naar mogelijkheden om eraan tegemoet te komen. Misschien kan jouw oplossing wat aangepast worden om een meerderheid te krijgen. Probeer zelf de regie te houden, blijf eigenaar van jouw onderwerp.

 

De gevolgen van de Coronacrisis zullen impact hebben. Het is nu tijd je voor te bereiden op de keuzes die jouw partij gaat maken.


 

Trudy Veninga

Trudy Veninga is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Ze is ruim 20 jaar zelf politiek actief geweest in het lokale politieke bestuur. Ze coacht, begeleidt en adviseert individuele politici en fracties, en helpt gemeenteraden het debat aantrekkelijk en navolgbaar te maken. Komt op voor het ambt van politici en voor vrouwen in bestuursfuncties.

Contact: 06 – 2141 4200  | info@depolitiekeschool

Reageren? Graag: De Politieke School / reactie


Brigitte Leferink

Brigitte Leferink werkt als projectleider bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en is daarnaast zelfstandig communicatie-adviseur. Zij heeft haar sporen verdiend in het lokale politieke bestuur. Ze zet zich in voor verbetering van de positie van meisjes en vrouwen wereldwijd. Samen met Trudy Veninga ontwikkelde ze De Politieke Kaderschool.

Contact: 06 – 2453 6617 I contact@brigitteleferink.nl

Trudy Veninga en Brigitte Leferink zijn de bedenkers en ontwikkelaars van De Politieke Kaderschool. Deze tweedaagse training helpt fractievoorzitters en hun rechterhand zich strategisch, politiek en communicatief voor te bereiden op de belangrijkste politieke besluitvorming in de gemeenteraad: bij het vaststellen van de kadernota.

Het voorbereiden op de kadernota begint al vroeg: in het eerste kwartaal van het jaar. De training wordt daarom begin maart georganiseerd. Aansluitend volgt een serie blogs en artikelen om de voorbereidende stappen toe te lichten en tips mee te geven. 

Zie ook: 

Geslaagde eerste editie De Politieke Kaderschool

Frustratie over schriftelijke vragen

Kaderstellen in coronatijd

Houvast - in coronatijd