Algemene leveringsvoorwaarden van De Politieke School

I Algemeen

 1. De Politieke School hanteert een hoge professionele standaard en zal uitsluitend werkzaamheden verrichten die verenigbaar zijn met een deskundige en deugdelijke uitvoering.
 2. De Politieke School zal, behoudens wettelijke bepalingen die tot openbaarmaking kunnen verplichten, strikte geheimhouding betrachten ten opzichte van alle vertrouwelijke informatie die haar tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden ter kennis komt.
 3. De Politieke School draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdracht een duidelijke overeenstemming bestaat en tijdens de uitvoering ook blijft bestaan.
 4. Een overeenkomst is geldig na schriftelijk of e-mail akkoord van de offerte. Als totstandkomingsdatum van de overeenkomst geldt de datum van ontvangst van het bericht. Voor consumenten geldt dat zij na de totstandkoming van de overeenkomst nog 14 dagen bedenktijd hebben om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen en kosten te annuleren. Deze bedenktijd eindigt op de dag dat de dienst aanvangt.
 5. De Politieke School zal alles wat in haar vermogen ligt in het werk stellen om het volgens de overeenstemming beoogde resultaat te bereiken, zonder echter dit resultaat als zodanig te garanderen.
 6. Alle vormings- en begeleidingsdiensten van De Politieke School zijn voor iedereen toegankelijk. Er wordt geen aanvangsniveau vereist, tenzij dat met de opdrachtgever is overeengekomen.
 7. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en gemaakte kosten. Indien een uurtarief van toepassing is, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de aan de opdracht bestede tijd, vermenigvuldigd met het dan geldende uurtarief. De Politieke School werkt niet op basis van een resultaatsafhankelijke beloning.
 8. Alle leermaterialen, zoals hand-outs, testen, artikelen e.d. die verstrekt worden, zijn inclusief. In de uitzonderlijke situatie dat studiemateriaal moet worden doorberekend zal dat duidelijk worden vermeld en/of overeengekomen met de opdrachtgever.
 9. Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en -ondersteuning  behoudt De Politieke School zich het recht voor medewerkers als trainee te laten functioneren bij trainingen en bij de uitvoering van de opdracht

II Annulering

 1. In geval van annulering door een opdrachtgever van een lopende onderzoeks-, advies- of tekstverzorgingsopdracht zal de reeds bestede tijd, alsmede tijd over een periode van twee weken na de annuleringsdatum die reeds werd gereserveerd met het oog op de uitvoering van de opdracht, in rekening worden gebracht.
 2. In geval van annulering van een overeengekomen trainings-, voorlichtings- of begeleidingsopdracht wordt, indien de annulering plaatsvindt binnen vier weken voor de startdatum van de training, voorlichting of begeleiding, 40% van het overeengekomen honorarium in rekening worden gebracht. Indien de annulering binnen twee weken voor de startdatum plaatsvindt, zal 80% van het overeengekomen honorarium in rekening worden gebracht. Bij annulering vóór die termijnen zijn geen kosten verschuldigd. Onverminderd het bovenstaande is de opdrachtgever te allen tijde een vergoeding verschuldigd voor reeds gemaakte voorbereidings- en correctiekosten. Het voorgaande is van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
 3. Annulering dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van het bericht.

 4. Bij annulering van de deelname aan een training met individuele inschrijving kan deelnemer zich laten vervangen door een derde, mits deze over dezelfde functie beschikt, en dit vooraf kenbaar is gemaakt. 

 5. In geval van overmacht is De Politieke School gerechtigd de uit te voeren opdracht te wijzigen

III Kosten en betaling

Algemeen

 1. Het honorarium en de gemaakte kosten worden direct na de training of dienst gedeclareerd, tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Reclames tegen een declaratie dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

 2. Reis- en verblijfkosten worden afzonderlijk doorberekend.

 3. Opdrachten met een waarde boven de € 15.000,- worden in drie gedeelten gedeclareerd: 25% bij aanvang, 25% halverwege en 50% na voltooiing van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.

 4. Indien De Politieke School voor de invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden inschakelt is de opdrachtgever verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en ons mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 5. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot inhouding, verrekening of opschorting van betaling. 

Specifiek

Vorming

 • De kosten voor training en scholing worden steeds berekend per dagdeel (3 uur op een ochtend, middag of avond) volgens de dan geldende tarieventabel. Dit dagdeeltarief kan halfjaarlijks worden aangepast. Reiskosten, verblijfkosten, aantoonbare en onvermijdbare onkosten voor het uitvoeren van de opdracht en BTW[1] worden afzonderlijk in rekening gebracht. Een overeengekomen honorarium voor training en scholing omvat mede een vergoeding voor reisuren, contact met de klant en een nazorggesprek.
 • Voor gebruik van beamer, scherm, microfoons en audio-installatie bij presentaties brengt De Politieke School € 225,00 exclusief BTW per keer in rekening. Voor gebruik van videoapparatuur, niet zijnde een telefoon, wordt € 75,00 exclusief BTW per dag (1, 2 of 3 dagdelen) in rekening gebracht.
 • Voorbereidingskosten voor een training worden gedeclareerd per dagdeel volgens de tarieventabel, tenzij hierover met de opdrachtgever specifieke afspraken zijn gemaakt.
 • Voor open trainingen gelden specifieke voorwaarden, die zijn afgeleid van de algemene voorwaarden. Deze worden per leertraject expliciet gecommuniceerd met de deelnemer bij het moment van inschrijving en bevestiging van de inschrijving.

Begeleiding

 • De kosten voor mentoring, coaching, groepsintervisie en coaching-on-the-job worden berekend per uur, volgens de dan geldende tarieventabel. De Politieke School is bevoegd dit uurtarief halfjaarlijks aan te passen. Reiskosten, verblijfkosten, aantoonbare en onvermijdbare onkosten voor het uitvoeren van de opdracht en BTW[2] worden afzonderlijk in rekening gebracht. Het uurtarief omvat mede een vergoeding voor reisuren, contact met de klant en een nazorggesprek. Eenmalige voorbereidingskosten worden apart in rekening gebracht.
 • De kosten voor individuele intervisietafels met open inschrijving worden berekend per persoon, per dagdeel. Het deelnamebedrag kan halfjaarlijks worden aangepast. Reiskosten, verblijfkosten, aantoonbare en onvermijdbare onkosten voor het uitvoeren van de opdracht en BTW[3] worden afzonderlijk in rekening gebracht. Het tarief omvat mede een vergoeding voor reisuren, contact met de klant en een nazorggesprek. Kosten van deze dienst worden bij inschrijving gedeclareerd, betaling dient uiterlijk een dag voor de uitvoeringsdatum te geschieden.


Voorlichting en Advies

 • De kosten voor presentaties, schrijf-, onderzoeks- en advieswerkzaamheden en werkbijeenkomsten worden berekend per dagdeel (3 uur op een ochtend, middag of avond) of per uur, volgens de dan geldende tarieventabel. Dit dagdeeltarief kan halfjaarlijks worden aangepast. Reiskosten, verblijfkosten, aantoonbare en onvermijdbare onkosten voor het uitvoeren van de opdracht en BTW[4] worden afzonderlijk in rekening gebracht. Een overeengekomen honorarium voor training en scholing omvat mede een vergoeding voor reisuren, contact met de klant en een nazorggesprek.

IV Auteursrecht

Alle door ons verstrekte rapporten, hand-outs, formulieren, e.d. blijven intellectueel eigendom van De Politieke School. Dit houdt in dat vermenigvuldiging en openbaarmaking niet is toegestaan. De Politieke School stemt uitsluitend in met vermenigvuldiging en openbaarmaking indien daarbij de naam van De Politieke School als auteursrechthebbende wordt vermeld.

V Aansprakelijkheid

De Politieke School is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis.

VI Persoonsgegevens

De Politieke School zal bij de uitvoering van de opdracht de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking in acht nemen.

[1] Trainingen zijn vrijgesteld van BTW

[2] Trainingen zijn vrijgesteld van BTW

[3] Trainingen zijn vrijgesteld van BTW

[4] Trainingen zijn vrijgesteld van BTW

Lees hier de klachtenprocedure