Waar staat De Politieke School voor?

Missie van De Politieke School

De Politieke School wil dat politiek, om democratie vorm te geven, breed gewaardeerd wordt in de samenleving. Wij verlangen ernaar dat de politici en de bestuurders die de verantwoordelijkheid op zich nemen deze rol uit te oefenen gewaardeerd worden.

De Politieke School wil bijdragen aan het aantrekkelijk en navolgbaar maken van het lokale politieke debat door:

  • Deelnemers in de lokale politieke arena te trainen, te begeleiden, te helpen en/of te adviseren in het effectief gebruik van de beschikbare instrumenten en de eigen kwaliteiten.
  • Organisaties, instellingen, belangengroepen en overige belangstellenden voor te lichten over werkwijze en werking van de lokale politiek, en ze zo nodig te begeleiden en te adviseren in hun contacten met lokale politici.

Visie van De Politieke School

Om politiek breed gewaardeerd te krijgen is het nodig dat mensen, organisaties en bedrijven beter begrijpen hoe onze democratie en daaraan verbonden het praktische politieke systeem werkt. Daar wil De Politieke School aan werken door politici te helpen dit uit te dragen en het te laten zien door hun handelen. Daardoor zijn zij in staat bij te dragen aan de missie.

Kernwaarden van De Politieke School

De Politieke School heeft respect en belangstelling voor elke politieke overtuiging. Wij zetten ons er voor in de politieke overtuiging te vertalen in het debat en het handwerk. We helpen politici hun standpunten duidelijk, navolgbaar en congruent over het voetlicht te brengen.

De Politieke School is er van overtuigd dat lokale democratische spelregels voldoende ruimte bieden om tot zorgvuldige en afgewogen besluitvorming te komen. Wij beogen niet de democratische spelregels te veranderen, maar zullen, indien dat gebeurt vanuit de rijksoverheid, de nieuwe regels respecteren, eigen maken en ons programma terstond actualiseren.