Gedragscode van De Politieke School

Deze gedragscode geeft aan hoe wij ons gedragen in de uitvoering van ons werk en in de relatie met onze klanten. De gedragscode is een onderdeel van de Algemene Leveringsvoorwaarden van De Politieke School.

  • De Politieke School hanteert een hoge professionele standaard en zal uitsluitend werkzaamheden verrichten die verenigbaar zijn met een deskundige en deugdelijke uitvoering.
  • De Politieke School zal, behoudens wettelijke bepalingen die tot openbaarmaking kunnen verplichten, strikte geheimhouding betrachten ten opzichte van alle vertrouwelijke informatie die haar tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden ter kennis komt.
  • De Politieke School draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdracht een duidelijke overeenstemming bestaat en tijdens de uitvoering ook blijft bestaan.
  • De Politieke School zal alles wat in haar vermogen ligt in het werk stellen om het volgens de overeenstemming beoogde resultaat te bereiken, zonder echter dit resultaat als zodanig te garanderen.
  • Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en gemaakte kosten. Indien een uurtarief van toepassing is, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de aan de opdracht bestede tijd, vermenigvuldigd met het dan geldende uurtarief. De Politieke School werkt niet op basis van een resultaatsafhankelijke beloning.
  • Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en -ondersteuning behoudt De Politieke School zich het recht voor medewerkers als trainee te laten functioneren bij trainingen en bij de uitvoering van de opdracht.