Wat is onze missie & visie?

Trudy Veninga, oprichter van De Politieke School wil mensen helpen, begeleiden en adviseren op het politieke speelveld. Haar brede en lange ervaring in allerlei politieke functies, politiek ondersteunende functies en haar professie als trainer in communicatieve vaardigheden wil zij daar optimaal voor inzetten. Zij schroomt niet om naast haar eigen expertise ook haar uitgebreide netwerk hiervoor in te zetten.

Haar visie brengt zij tot uiting door oprichting van De Politieke School. Het is tevens haar missie dat mensen, organisaties en bedrijven beter begrijpen hoe het politieke bedrijf werkt. Zij is er van overtuigd dat meer kennis leidt tot meer begrip en meer waardering voor het politieke werk. Uiteindelijk beoogt zij dat een grotere diversiteit[1] aan mensen ervoor zal kiezen politiek actief te worden.

De missie van De Politieke School

De Politieke School heeft respect en belangstelling voor elke politieke overtuiging. Zij zet zich er voor in de politieke overtuiging te vertalen in het debat en het handwerk, en helpt haar deelnemers hun standpunten duidelijk, navolgbaar en congruent over het voetlicht te brengen.

De Politieke School wil bijdragen aan het bevorderen van het lokale politieke debat door:

  1. Deelnemers in de lokale politieke arena te trainen, te begeleiden, te helpen en/of te adviseren in het effectief gebruik van de beschikbare instrumenten en de eigen kwaliteiten.

  2. Organisaties, instellingen, belangengroepen en overige belangstellenden voor te lichten over werkwijze en werking van de lokale politiek, en ze zo nodig te begeleiden en te adviseren in hun contacten met lokale politici.

De visie van De Politieke School

De Politieke School vindt dat alle politieke overtuigingen van gekozen politici in de publieke arena tot hun recht moeten kunnen komen. Daarom wil zij bevorderen dat politici in raden en Staten het politiek debat transparant, hartelijk, open en navolgbaar voor het publiek kunnen voeren. De Politieke School is er van overtuigd dat lokale democratische spelregels voldoende ruimte bieden om tot zorgvuldige en afgewogen besluitvorming te komen. Zij beoogt in geen geval de democratische spelregels te veranderen, maar zal, indien dat gebeurt vanuit de rijksoverheid, de nieuwe regels respecteren, eigen maken en haar programma terstond actualiseren.

[1] Meer vrouwen, meer praktisch opgeleide mensen, meer mensen uit het bedrijfsleven, meer ouders van jonge kinderen etc.