De Politieke School is een scholings- en dienstencentrum voor lokale politiek. Hier worden (aankomende) lokale politici en/of lokale bestuurders (wethouders) geschoold, begeleid en geadviseerd ten bate van hun politieke werk. Politieke partijbesturen kunnen eveneens van alle diensten gebruik maken. Organisaties (in brede zin) kunnen hier terecht voor voorlichting, informatie en advies over lokale (i.c. gemeentelijke, provinciale en regionale) politiek.

De diensten van De Politieke School richten zich op vier pijlers:

1. Vorming

Onder vorming wordt ook training en scholing verstaan. Deelnemers worden door middel van kennisoverdracht, reflectie, gesprek en oefening getraind worden in aspecten van het raads- of statenwerk, het bestuurswerk van gemeente, regio of provincie. Teambuilding kan ook een vorm van vorming zijn.

2. Begeleiding

Onder begeleiding wordt onder andere coaching en mentorschap verstaan. Deelnemers worden voor kortere of langere periode begeleid in hun dagelijkse politieke activiteiten of lossen onder begeleiding een aan hun werk gerelateerd vraagstuk op.

3. Voorlichting

Onder voorlichting wordt verstaan dat een groepering mondeling of schriftelijk kennis krijgt over lokale politiek met als doel de werking en werkwijze van lokale politiek beter te begrijpen, en beter in staat te zijn ‘de politiek’ te benaderen, dan wel te beoefenen. 

4. Advies

Onder advies wordt verstaan dat er na studie, observatie en/of gesprekken een gericht en praktisch toepasbaar advies wordt gegeven hoe om te gaan met het ingebrachte vraagstuk.